Αναλυτικό пρόγραμμα σпουδών

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματός μας είναι η επιλεγμένη παροχή μιας πλούσιας ποικιλίας μορφωτικών αγαθών(μαθήματα), τα οποία θα δώσουν όλα τα εφόδια και όλες τις ικανότητες εκείνες που χρειάζεται ο νέος άνθρωπος για να χαράξει τον προσωπικό του δρόμο. Ο μαθητής καλείται να συμμετέχει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να ενεργεί με άλλους. τόσο ατομικά όσο και μέσα από εταιρικές ή μεγαλύτερες ομάδες. Οι μαθητές μας παρακολουθούν ένα βασικό, πρωινό πρόγραμμα (core program) που βασίζεται τόσο στο σχεδιασμό και στοχοθεσία του Επίσημου Curriculum του Υπουργείου Παιδείας όσο και σε δικές μας διορθωτικές παρεμβάσεις σε θέματα διδακτικών καινοτομιών, υποστήριξης της ύλης και συμπληρωματικών γνωστικών πεδίων. Ειδικότερα, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής σε τρεις διαστάσεις της (γραμματικοσυντακτική ανάλυση, ορθή και ακριβής προφορική και γραπτή έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις και προσέγγιση της ‘προσωπικής’ γλώσσας των λογοτεχνικών κειμένων). Παράλληλα με τη μητρική γλώσσα, διδάσκουμε και την αγγλική από την Α’ δημοτικού με περιοδική αύξηση των ωρών διδασκαλίας ανά τάξη/ηλικία, ενώ προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης μιας κατ’ επιλογήν δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά ή γαλλικά) από τη Δ’ δημοτικού. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές μας από την Α’ δημοτικού ως και τη ΣΤ’ παρακολουθούν μια φορά την εβδομάδα το μάθημα της Πληροφορικής σε ξεχωριστή αίθουσα, κατάλληλα εξοπλισμένη με υπολογιστές και υποστηρικτικό λογισμικό.

Επιμένουμε επιπλέον πολύ στην ανάπτυξη της μαθηματικής, λογικής σκέψης και στην αναγνώριση-χρήση των αλγορίθμων μέσα σε προβληματικές καταστάσεις. Οι μαθητές μας επεξεργάζονται τις πράξεις των τεσσάρων μέσα από ποικίλους τρόπους επίλυσης, κάνουν λογικούς συνδυασμούς πράξεων, χρησιμοποιούν ποικίλα εποπτικά μέσα έως ότου να εκτελούν μηχανικά αυτές τις πράξεις. Προκειμένου να αποφύγουμε τον κατακερματισμό στα επιμέρους μαθήματα, κάτι που είναι ξένο προς τη ζωή και προς την ψυχολογία του παιδιού, προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε μαθήματα και γνώσεις που αποβλέπουν από κοινού στη γνώση του κόσμου (ιστορία, φυσική, θρησκευτικά, μελέτη περιβάλλοντος, γεωγραφία, κοινωνική-πολιτική αγωγή), στην αισθητική έκφραση (μουσική, καλλιτεχνικά) και κινητική ανάπτυξη.

Είτε λοιπόν μέσα από την παράλληλη διάταξη κατά κύκλους συγγενών επιστημών-μαθημάτων (π.χ. γεωγραφία με ιστορία) είτε μέσα από την ενιαία διαθεματική διερεύνηση επίκαιρων ζητημάτων ή ερεθισμάτων που προσφέρουν τα μαθήματα του σχολείου(projects), τα παιδιά αποκτούν προσωπικές εμπειρίες, παρατηρούν, αναλύουν και κατανοούν τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, την πορεία του πολιτισμού, οξύνουν την ηθική τους κρίση για το σωστό-λάθος, εκφράζονται δημιουργικά και εσωτερικεύουν υγιείς τρόπους διαβίωσης, στάσεις δηλαδή και δεξιότητες που απαιτεί η δια βίου εκπαίδευση στην κοινωνία της γνώσης και τεχνολογίας.

Τέλος, η εμπέδωση γνωστικών εννοιών ανά πεδίο διευκολύνεται μέσα από τη συνεχή, σφαιρική και πολυδιάστατη υποστήριξη που παρέχεται κατά μήκος του ωρολογίου προγράμματος (across the curriculum), όπως τακτικές ανακεφαλαιώσεις και διαγωνίσματα, βοηθητικό εκπαιδευτικό λογισμικό (πληροφορική), σύνθετες εργασίες (projects), εξατομικευμένη εργασία σε μαθησιακά κενά εντός-εκτός σχολείου.

Πριν από κάθε Σαββατοκύριακο ή (α)προγραμμάτιστη αργία, οι μαθητές μας παίρνουν το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο κόπιασαν όλη την εβδομάδα και επιπλέον ανακεφαλαιωτικού τύπου φύλλα εργασιών ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό, μέσω των οποίων συνδυάζουν την καθημερινή ξεκομμένη γνώση σε μεγαλύτερα σύνολα, παρατηρούν πού και πώς δυσκολεύονται, δίνοντας και παίρνοντας έτσι ανατροφοδότηση συνάμα από τον εαυτό και τους γονείς τους.

Μέσα στο ολιστικό, ανθρωπιστικό πνεύμα της εκπαίδευσης που παρέχουμε, πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μας, των διδακτικών μας επιλογών, της λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας και των μέσων-εργαλείων για καλύτερη μάθηση, πρέπει να έχει ένα ρόλο πληροφοριακό και ενημερωτικό και πρέπει να είναι αποτέλεσμα συστηματικής και αντικειμενικής παρακολούθησης όλων όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία(μαθητές, δάσκαλοι, συντονιστές προγράμματος, σχόλια γονιών). Ειδικότερα, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μας (χρήση βαθμών) δεν είναι αυτοσκοπός ούτε μέσο επιλεκτικής ιεράρχησης των μαθητών (‘καλός’ ή ‘κακός’) αλλά αποβλέπει στην αναλυτική περιγραφή (περιγραφική αξιολόγηση) των αδυναμιών του μαθητή στις διδακτικές διαδικασίες, των πτυχών της σχολικής προσπάθειας, συμμετοχής στην κοινωνική του ζωή. Οι μαθητές, δάσκαλοι και γονείς ανατροφοδοτούνται για την επιτυχία ή δυσκολία που σημειώνει το παιδί σε ένα τεστ, διαγώνισμα ή συνολικά κάθε τρίμηνο. Επιπλέον κάθε μαθητής ανταγωνίζεται τον προηγούμενο εαυτό του, συγκεντρώνεται στη βελτίωση της μάθησής του και διαπιστώνει ότι η πρόοδός του/της δεν προέρχεται μόνο μέσα από τα μαθήματα, αλλά και από την κοινωνική του συμπεριφορά ή προσπάθεια που καταβάλλει.