Στόχοι

Το πρόγραμμα μας βασιζόμενο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας στοχεύει:

  • Στο να συνδέσει τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο.
  • Να προκαλέσει την έμφυτη περιέργεια των παιδιών και το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση.
  • Να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, στάσεις και αξίες τους.
  • Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους και στο…
  • Να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματα τους με πολλούς τρόπους, όπως με τη δραματοποίηση, το συμβολικό παιχνίδι και τη ζωγραφική.

Το στοίχημα του σχολείου, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα του, είναι να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία και πρακτική του και να προκαλέσει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών του, γιατί η δημιουργικότητα είναι μια σημαντική ικανότητα, κατά την οποία δεν έχει τόση σημασία το τι γνωρίζει κανείς, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιεί αυτά που ξέρει, το πώς τα συνδέει μεταξύ τους και πώς ανακαλύπτει νέες λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

Έτσι, το πρόγραμμα αγωγής και εκπαίδευσης καλύπτει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών.