Πρόγραμμα σпουδών

Το νηπιαγωγείο μας πάντα ενημερωμένο για τις προκλήσεις της νέας εποχής, που σχετίζονται με την εκπαίδευση, ακολουθεί τα νέα δεδομένα και προσαρμόζει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα σ’ αυτά. Έτσι, έχει υιοθετήσει το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, το οποίο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας – Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής. Με τη διαθεματική προσέγγιση είναι κατανοητή για όλους η γνώση και προωθούνται κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργικές τάσεις, που συντελούν στην κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο μας προσπαθούμε να εντάξουμε καινοτομίες, όπως η ευέλικτη ζώνη, θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, αγωγής υγείας.

Τα προγράμματά μας είναι ευέλικτα και προσανατολίζονται σε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ο ρόλος του παιδαγωγού είναι να διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των παιδιών και επιδιώκοντας την αβίαστη συμμετοχή τους. Οι ποικίλες γλωσσικές δραστηριότητες, που εντάσσουμε στα ημερήσια προγράμματά μας, δημιουργούν τις βάσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η γλωσσική παιδεία των νηπίων. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα και καλύτερα τη Νεοελληνική Γλώσσα, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο.

Γι’ αυτό, το περιβάλλον της τάξης μας είναι πλούσιο σε ερεθίσματα γραπτού λόγου (έντυπο υλικό, πολύ γραφική ύλη) και τα νήπια παροτρύνονται να γράφουν και να διαβάζουν. Μέσα από μια ποικιλία γραφικών δεξιοτήτων το παιδί αποκτά ευχέρεια στο χειρισμό του μολυβιού και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, βλέποντας τα δείγματα της γραφικής του εργασίας. Τα τετράδια γραφής και αριθμητικής θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την οικοδόμηση της έννοιας των γραμμάτων – συλλαβών και των αριθμών αντίστοιχα.

Η ανάθεση φυλλαδίων εργασίας στο σπίτι – Εργασία Σαββατοκύριακου – ενθουσιάζει τα νήπια και τους δημιουργεί αισθήματα υπευθυνότητας, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για τη μετάβαση και ομαλή προσαρμογή τους στο Δημοτικό σχολείο.

Άλλη σημαντική ενότητα στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας είναι τα Μαθηματικά. Η διδασκαλία των Μαθηματικών στοχεύει να υποβοηθήσει τα νήπια μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές τους γνώσεις. Αυτές έχουν να κάνουν με τις χωρικές έννοιες – τοπολογικές σχέσεις, την αντίληψη του χρόνου, τις συγκρίσεις μεγεθών, τη σειροθέτηση, την ταξινόμηση, την απαρίθμηση και φυσικά την έννοια των αριθμητικών πράξεων.
Η επεξεργασία των μαθηματικών εννοιών γίνεται με τέτοιο ελκυστικό τρόπο, που να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, να τα παρακινεί να ασχοληθούν ευχάριστα μ’ αυτές τις έννοιες και κατά συνέπεια να τις κατανοήσουν πιο εύκολα. Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου μας είναι πλούσιο σε υλικό και προσφέρει πολλά ερεθίσματα και ευκαιρίες για την προσέγγιση των Μαθηματικών.

Εκτός από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά εξέχουσα θέση στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας κατέχει και η Μελέτη Περιβάλλοντος. Μέσα σ’ ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται δραστηριότητες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα των νηπίων και είναι αποτέλεσμα των αναγκών και των γνώσεών τους. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο πρέπει να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και συγχρόνως θα πρέπει να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους, να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται. Καθημερινά δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να διευρύνουν τις αντιλήψεις τους για το χώρο, να εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσμο που μοιράζονται.