Πρόγραμμα σπουδών

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου βασίζεται:

 

- στη βιωματική προσέγγιση

 

Οι μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και βιωματικά, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και projects, παιχνίδια ρόλων, εργαστηριακά πειράματα, επισκέψεις και δράσεις εκτός σχολείου κ.λπ.

 

- στη διεπιστημονικότητα – διαθεματικότητα

 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται κάθε φορά τις επιστήμες που εμπλέκονται στη μελέτη ενός θέματος, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση, μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων και τις συνδιδασκαλίες που υλοποιούν καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, καταργούν τα στενά όρια του μαθήματος συγκεντρώνοντας γνώσεις από πολλά μαθήματα, προσεγγίζουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, άρα διευρύνουν και εμβαθύνουν το γνωστικό τους πεδίο και τους πνευματικούς τους ορίζοντες.