Κανόνες λειτουργίας σχολικής μονάδας

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας (στο εξής: Ε.Κ.) περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Παράλληλα, ο Ε.Κ. αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

 Σκοπός του Ε.Κ. είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών καθώς και η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 Ο παρών Ε.Κ. έχει συνταχθεί ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, εγκρίθηκε καταρχήν από τον υπογράφοντα και από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Ο κοινά συμφωνημένος Ε.Κ. βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021) και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου, καθώς αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

 Ο Ε.Κ. κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες με την ακριβή τήρησή του να αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των ίδιων.

 Η εγγραφή και η φοίτηση στα Εκπαιδευτήριά μας προϋποθέτει την αναντίρρητη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Ε.Κ. από μέρους του κηδεμόνα και του μαθητή.

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

  Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

 Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών για το επόμενο σχολικό έτος διενεργούνται από τους γονείς/κηδεμόνες τους πριν τη λήξη του διδακτικού έτους και κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο, σε ημερομηνίες που τους γνωστοποιούνται εγκαίρως.

 Για την εγγραφή απαιτούνται:

 α) καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου του 10% του συνολικού ποσού που αναλογεί στο έτος φοίτησης (βασικά δίδακτρα, κόμιστρα, λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες κ.ά.). Η προκαταβολή δεσμεύει αφ’ ενός μεν το Σχολείο να κρατήσει μια θέση στον/στη μαθητή/μαθήτρια για την επόμενη σχολική χρονιά και αφ’ ετέρου τον γονέα/κηδεμόνα να τηρήσει την τελική του απόφαση για τη φοίτηση του παιδιού του στο Σχολείο. Το υπόλοιπο ποσό επιμερίζεται σε ισόποσες δόσεις κατόπιν συμφωνίας με την Οικονομική Διεύθυνση του Σχολείου και πάντως όχι περισσοτέρων των δέκα (10) για κάθε σχολικό έτος, οι οποίες καταβάλλονται τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους.

 β) κατάθεση Αίτησης Εγγραφής με τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας στη Γραμματεία του Σχολείου, και

 γ) απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας).

 - Η Αίτηση Εγγραφής έχει ισχύ μόνο εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη οικονομική εκκρεμότητα (οφειλή) προς τα Εκπαιδευτήριά μας μέχρι και τις 15 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τακτοποίηση προηγούμενων οφειλών μέχρι την 15η Ιουνίου, η Αίτηση Εγγραφής ακυρώνεται, η θέση αποδεσμεύεται ενώ το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

 - Σε περίπτωση ασυνέπειας ως προς την καταβολή των συμφωνηθέντων κατά τον εκάστοτε οικονομικό διακανονισμό, η Διεύθυνση διατηρεί κάθε δικαίωμα να παύσει κάθε παρεχόμενη υπηρεσία (μεταφορά – σίτιση – δραστηριότητα) και επιτρέπει μόνο τη συμμετοχή στο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόζει.

 2. ΩΡΑΡΙΟ:

 Το Σχολείο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με τμήματα δημιουργικής απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο από 07:30’ έως 16:10’, προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονέων/κηδεμόνων και άνευ περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης, πέραν των συμφωνηθέντων διδάκτρων.

 Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:

 Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν καθήκον και βασική υποχρέωσή τους.

 Η μεταφορά των μαθητών/μαθητριών με ευθύνη του Σχολείου γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

 Το Γραφείο Κίνησης ορίζει το δρομολόγιο με το οποίο θα γίνεται η μεταφορά των μαθητών/μαθητριών.

 Οι γονείς που χρησιμοποιούν τα σχολικά μας λεωφορεία πρέπει να βρίσκονται στα προκαθορισμένα σημεία αναμονής πέντε λεπτά (5΄) νωρίτερα της συμφωνημένης ώρας που τους έχει οριστεί από το Γραφείο Κίνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σχολικά λεωφορεία δεν υποχρεούνται να περιμένουν.

 Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες να παραμένουν στις θέσεις τους και να φορούν τη ζώνη ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, όπως ορίζει συγκεκριμένη διάταξη της Τροχαίας.

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν υπακοή και συμμόρφωση στις υποδείξεις της συνοδού, η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά τους.

 Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του χώρου του Σχολείου, γι’ αυτό και η συμπεριφορά μέσα σε αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογη και υποδειγματική. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό λεωφορείο και να μην προκαλούν εσκεμμένες φθορές σε αυτό. Μαθητής/μαθήτρια ο/η οποίος/οποία εσκεμμένα προξενεί φθορά, εκτός από την πειθαρχική ποινή που θα υποστεί, θα είναι υποχρεωμένος/ υποχρεωμένη να αποκαταστήσει τη ζημιά.

 Απαγορεύονται οι φωνές, η αισχρολογία και η χρήση βίας, που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, καθώς και οι χειρονομίες προς οδηγούς άλλους οχημάτων και πεζούς που κινούνται παραπλεύρως του σχολικού λεωφορείου.

 Το Σχολείο διατηρεί κάθε δικαίωμα να διακόψει τη μεταφορά κάποιου/κάποιας μαθητή/μαθήτριας με τα σχολικά λεωφορεία, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω.

 Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια.

 Αν παραστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη του προγράμματος, απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου.

 Το παιδί δεν παραδίδεται, είτε από σχολικό δρομολόγιο είτε από τον χώρο του Σχολείου, σε κανέναν άλλον πλην του γονέα/κηδεμόνα του, εκτός αν είναι ενημερωμένη σχετικά η Διεύθυνση του Σχολείου και μόνον κατόπιν επίδειξης επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ά.).

  Οι γονείς/κηδεμόνες παραδίδουν και παραλαμβάνουν το παιδί από την υποδειχθείσα κεντρική είσοδο του Σχολείου. Κατά την παραμονή τους απαγορεύεται να σταθμεύουν τα οχήματά τους έμπροσθεν του Σχολείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη μετακίνηση παιδιών και σχολικών λεωφορείων.  

 2. ΦΟΙΤΗΣΗ:

 Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.ά.).

 Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτες οικογενειακές καταστάσεις κ.ά.). Σε περίπτωση ασθένειας, η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από τους γονείς/κηδεμόνες στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, απαιτείται ιατρική βεβαίωση.

 Απαλλαγή μαθητή/μαθήτριας από μάθημα του Ωρολογίου Προγράμματος (λ.χ. Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, κ.ά.) δίνεται με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Σχολείου (Αίτηση Απαλλαγής, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα, Ιατρική Γνωμάτευση, κ.ά.) μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

 Αποκλίσεις των μαθητών/μαθητριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του Σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

 Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το Σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν:

 Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία.

 Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους να διέπεται από σεβασμό και ευπρέπεια προς όλο το προσωπικό του Σχολείου (εκπαιδευτικούς, οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων, τραπεζοκόμους, συνεργείο καθαριότητας, τεχνικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό).

 Να σέβονται τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους ως προσωπικότητες (οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας είναι καταδικαστέα).

 Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.

 Να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και το εποπτικό υλικό.

 Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον γονέα/κηδεμόνα του.

 Η απρεπής συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και τιμωρούνται.

 Τα παραπάνω ισχύουν και για τη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών κατά τη μετακίνησή τους με τα  σχολικά λεωφορεία.

 Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως, από τη Διεύθυνση του  Σχολείου για την αποκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων.

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να μετακινούνται στους χώρους του Σχολείου για τις ανάγκες του προγράμματος με τάξη και χωρίς αργοπορία.

 Να αποφεύγουν θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις (δυνατές φωνές κ.ά.) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου.

 Στα διαλείμματα οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί.

 Οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους γονείς/κηδεμόνες τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο για την ενημέρωσή τους.

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να μην αναρτούν στο διαδίκτυο προσβλητικά σχόλια και φράσεις που εκθέτουν το Σχολείο.

 4. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ:

 Η εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών οφείλει να εναρμονίζεται με το πνεύμα του χώρου και, συνεπώς, να είναι απλή και ευπρεπής.

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο με την καθιερωμένη από το Σχολείο λειτουργική ενδυμασία καθημερινά, για την οποία ενημερώνονται κατά την εγγραφή τους.

 Σε κάθε περίπτωση:

 Για τα αγόρια, τα εξαιρετικά χαμηλοκάβαλα και αποκαλυπτικά παντελόνια, ρούχα με άκομψες απεικονίσεις ή μηνύματα, καθώς και τα σκουλαρίκια δεν ταιριάζουν στο σχολικό περιβάλλον.

 Για τα κορίτσια, το υπερβολικό βάψιμο, τα στενά ρούχα που διαγράφουν ασφυκτικά τη μορφή, τα κοντά μπλουζάκια, τα χαμηλά παντελόνια, τα διάφανα λευκά ενδύματα, τα πολύ κοντά σορτσάκια καθώς και τα σκουλαρίκια σε σημεία του προσώπου ή του σώματος εκτός των αυτιών, απαγορεύονται.

 Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητα η αθλητική φόρμα και τα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μαθητές/μαθήτριες δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία.

 Οι μαθητές/μαθήτριες δε συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες για λόγους ασφαλείας, αν δε φορούν τη στολή του Σχολείου.

 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ:

 Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο έντυπα και άλλου είδους υλικό που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

 Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο φορητά ραδιόφωνα, κασετόφωνα και cd-players, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τιμαλφή, ακριβά κοσμήματα, ρολόγια κ.λπ. καθώς και χρηματικά ποσά απαγορεύονται. Το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.

 Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Σχολείου σύμφωνα και με Υπουργική Απόφαση (Αρ.Πρωτ.137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ). Αν κάποιος μαθητής επιβάλλεται να έχει κινητό μαζί του, οφείλει να το παραδώσει απενεργοποιημένο κατά την είσοδό του και θα το παραλαμβάνει με την αποχώρησή του. Σε περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες τους, με την άδεια της Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο του Σχολείου. Η παράβαση του παραπάνω όρου συνεπάγεται την άμεση ενημέρωση του κηδεμόνα, την εβδομαδιαία κράτηση του κινητού από τον Διευθυντή του Σχολείου και, ανάλογα με την περίπτωση, πιθανόν και άλλες πειθαρχικές κυρώσεις.

  6. ΚΥΛΙΚΕΙΟ:

 Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να φέρνουν από το σπίτι τους το προάριστον, ενώ παράλληλα λειτουργεί στο Σχολείο κυλικείο, όπου μέσω κουπονιών ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να παραγγείλει για το παιδί του συγκεκριμένα υγιεινά φαγητά.

 Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά ή σοκολατούχα προϊόντα.

 Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις (επετειακές, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές δράσεις, ξεναγήσεις, εκκλησιασμοί κ.ά.) είτε εντός είτε εκτός Σχολείου και να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.

 Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές είναι εκπρόσωποι του Σχολείου τους. Συνεπώς οφείλουν όχι μόνο να μην προκαλούν αρνητικές εντυπώσεις, αλλά αντιθέτως να κερδίζουν την εκτίμηση όσων έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους.

 Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας, διότι η προσπάθεια του Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της οικογένειας.

 Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά στο παιδί τους.

 Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του/της μαθητή/μαθήτριας στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

 Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 Υπάρχει εβδομαδιαία αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

 Υπάρχει δυνατότητα προσωπικής συνάντησης των γονέων/κηδεμόνων με τους διδάσκοντες στο τέλος κάθε βαθμολογικής περιόδου ή οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αυτό αναγκαίο μεσούσης της σχολικής χρονιάς.

 Οι γονείς/κηδεμόνες για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης.

 Η παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στον ευρύτερο σχολικό χώρο (με εξαίρεση τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις) καθώς και η παρέμβασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία απαγορεύονται.

 Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον ανωτέρω Ε.Κ. αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.